Privatumo ir slapukų politika

WARBURTON TECHNOLOGY LIMITED

(Pastarąjį kartą atnaujinta 2021-09-23)

1. Kas mes esame?

Esame korporacija „Warburton Technology Limited“, įkurta ir registruota Airijoje, į. k. 339196, registruotoji buveinė 36 Fitzwilliam Square, Dublinas 2 (toliau – WTL, mes, mus arba mūsų, įskaitant mūsų padalinius. Padaliniai reiškia visas įmones, kurios tiesiogiai ir netiesiogiai valdo, yra valdomos mūsų ir kartu su mumis. Kontrolė šios sąvokos prasme reiškia tiesioginę arba netiesioginę daugiau negu 50 % balsavimo teisę turinčių akcijų atitinkamos įmonės akcijų nuosavybę arba valdymą). Tiekiame preparatą „Multimin“ – galvijų švirkščiamuosius mikroelementus, Europoje parduodamus pagal licenciją tik kaip receptinius vaistus (toliau – Verslas).

Jūsų privatumas yra mums ypač svarbus. Ši privatumo ir slapukų politika (toliau – Politika) galioja Verslui ir interneto svetainei www.multimin.eu (toliau – Interneto svetainė) (ir su tuo susijusioms paslaugoms (toliau – Paslaugos). Ši Politika saugo jus, mūsų vartotojus, informuodama apie tai, kokie asmens duomenys renkami, kaip naudojame informaciją apie jus, su kuo ja dalijamės, kiek ilgai ją saugome ir kaip į mus kreiptis, jei turite klausimų ar esate susirūpinę dėl savo asmens duomenų. Naudodamiesi Interneto svetaine, sutinkate su šios Politikos nuostatomis.

Šioje Politikoje sąvoka „Asmens duomenys“ reiškia duomenis, susijusius su gyvu asmeniu, kurio asmens tapatybė yra aiški arba gali būti nustatyta pagal duomenis, susijusius su kita informacija, kurią turime arba galime įgyti, ir tokiai informacijai priskiriami asmens duomenys, apibūdinti asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose įstatymuose (nurodyti toliau).

Atidžiai perskaitykite šią informaciją. Jei naudojatės mūsų Interneto svetaine arba kitais būdais sutikote su šios Politikos sąlygomis, vadinasi, perskaitėte šią Politiką ir sutinkate prisiimti joje numatytus įsipareigojimus. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, turite nedelsdami palikti mūsų Interneto svetainę. Jei nebenorite, kad tvarkytume jūsų asmens duomenis, galite prašyti mūsų nutraukti asmens duomenų tvarkymą, kreipdamiesi į mus 15 skyriuje „Kaip su mumis susisiekti?“ nurodytu būdu.

Tvarkome jūsų asmens duomenis vadovaudamiesi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai reiškia 1988– 2018 m. Duomenų apsaugos įstatymus, Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679 (BDAR) ir kitus galiojančius teisės aktus ar įstatymus, reglamentuojančius asmens duomenų tvarkymą ir privatumą, įskaitant direktyvą 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje ir 2011 m. Europos Bendrijų reglamentus (Elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų) (Privatumo ir elektroninių ryšių) (toliau – Elektroninio privatumo reglamentai) su visais šių įstatymų papildymais, pakeitimais ar atnaujinimais.

Esame asmens duomenų, kuriuos surenkame iš jūsų ir kitų mūsų Paslaugų naudotojų, valdytojas (Asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodyta prasme). Ši Politika nustato pagrindus, kuriais vadovaudamiesi tvarkome jūsų Asmens duomenis.

Kai kuriais atvejais mes ir kai kurie mūsų Padaliniai (toliau – Dalyvaujantieji padaliniai ), su kuriais esame sudarę dalijimosi asmens duomenimis sutartis, taip pat gali tvarkyti kai kuriuos Asmens duomenis. Tai reiškia, kad kiekviena šalis solidariai nustato: Asmens duomenų tvarkymo (i) tikslus ir (ii) priemones. Kartu su Dalyvaujančiaisiais padaliniais solidariai atsakome už Asmens duomenų tvarkymą ir visiškai Asmens duomenų atžvilgiu laikomės solidariai veikiančių duomenų valdytojų įsipareigojimų pagal Duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus.

Galite būti duomenų subjektas (kaip jį apibūdina Duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai) arba galite būti duomenų valdytojas. Jei esate kitų duomenų subjektų Asmens duomenų valdytojas, turite laikytis visų Duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose duomenų valdytojui nustatytų įsipareigojimų. Jei esate valdytojas, mes ir jūs veikiame kaip nepriklausomi duomenų valdytojai, nebent susitariama kitaip.

2. Informacija, kurią iš jūsų renkame

Gerbiame jūsų teisę į privatumą jums naudojantis Paslaugomis ir stengiamės, kad informacijos rinkimas iš jūsų ir jos naudojimas išliktų skaidrus procesas. Be to, renkame ir naudojame Asmens duomenis tik tada, kai teisėtai galime tą daryti. Informacijos apie Airijos juridinių asmenų renkamus Asmens duomenis galite rasti Airijos duomenų apsaugos komisijos (DAK) interneto svetainėje www.dataprotection.ie.

Galime rinkti Asmens duomenis iš jūsų jums naudojantis Paslaugomis. Informacija, kurią tvarkome:

 • bazinė informacija, pavyzdžiui, vardas ir pavardė (įskaitant kreipinį ar titulą), jūsų samdomo veterinarijos gydytojo vardas ir pavardė (jei pasirenkate nurodyti) ir jūsų ir jo licencijos numeriai;
 • kontaktinė informacija, pavyzdžiui, jūsų elektroninio pašto adresas ir (arba) jūsų veterinarijos gydytojo elektroninio pašto adresas (jei pasirenkate nurodyti);
 • naujienlaiškio informacija, t. y. informacija, kurią nurodote, jei užsisakote mūsų naujienlaiškius;
 • techninė informacija, pavyzdžiui, informacija apie jūsų apsilankymus Interneto svetainėje (įskaitant interneto protokolo (IP) adresą, kalbos parinktis, operacinę sistemą ir programinės įrangos versiją, renginio tipą ir ID bei įrenginio modelį bei gamintoją, taip pat kitas įrenginyje esančias technologijas, kurias naudojate prieigai prie Interneto svetainės) arba kuri yra susijusi su mūsų jums elektroniniu būdu siunčiama medžiaga ir komunikacija;
 • vietos duomenys, susiję su jumis (pavyzdžiui, ūkio pavadinimas); arba
 • kita informacija apie jus, kurią mus suteikiate.

Visi Asmens duomenys, kuriuos renkame iš jūsų arba kuriuos jūs kitais būdais mums atskleidžiate, kartu vadinami Jūsų asmens duomenimis. Ši Politika galioja visiems Jūsų asmens duomenims, nepriklausomai nuo informacijos pateikimo laikmenos ar metodo.

Kai mums pateikiate Asmens duomenis, susijusius su savo veterinarijos gydytoju ar kitomis trečiosiomis šalimis (t. y. kai šios trečiosios šalys tiesiogiai neturi prieigos prie Paslaugų) (toliau – Trečiųjų šalių asmens duomenys), esate šių Trečiųjų šalių asmens duomenų valdytojas, o mes esame jų tvarkytojas. Jūs individualiai atsakote už Trečiųjų šalių asmens duomenų tikslumą ir privalote užtikrinti, kad (i) Trečiųjų šalių asmens duomenis tiesiogiai pateikė / patikrino atitinkamas (-i) asmuo (-enys); (ii) turite teisėtą pagrindą tvarkyti Trečiųjų šalių asmens duomenis; (iii) įspėjote atitinkamus asmenis arba gavote jų sutikimą mums perduoti Trečiųjų šalių asmens duomenis ir kokiais tikslais tą darote. Teikdami mums Trečiųjų šalių asmens duomenis, patvirtinate ir sutinkate, kad remiamės jūsų nurodymu, kiek galime naudoti ir tvarkyti Trečiųjų šalių asmens duomenis. Neatsakome už jokias bet kokio asmens pretenzijas dėl bet kokių savo veiksmų ar neveikimo, kiek tokie veiksmai ar neveikimas yra susijęs su jūsų nurodymais ir (arba) pagal šią Politiką atliekamais veiksmais. Taip pat patvirtinate, kad mes neprivalome patikrinti Trečiųjų šalių asmens duomenų išsamumo, tikslumo ar teisingumo ir garantuojate, kad Trečiųjų asmenų duomenų tvarkymas nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų duomenų apsaugos teisių. Kilus ginčui tarp jūsų ir atitinkamo (-ų) asmens (-ų), neprisiimame įsipareigojimų ir atsakomybės dėl tokių ginčų, išskyrus tas teisines pareigas, kurių privalome laikytis ir pagal kurią turime pateikti informaciją susijusioms šalims arba jų vardu. Sutinkate apsaugoti mus, mūsų padalinius, pareigūnus, atstovus ir darbuotojus nuo bet kokių trečiųjų šalių reikalavimų, kylančių dėl arba kaip nors susijusių su įsipareigojimų Trečiųjų šalių asmens duomenų atžvilgiu pažeidimu ar nevykdymu, arba reikalavimų, atsiradusių jums pažeidus bet kokį įstatymą ar trečiųjų šalių teises arba jums naudojant paslaugas, įskaitant bet kokią atsakomybę arba bet kokio pobūdžio išlaidas, susijusias su reikalavimais, nuostoliais, žala (faktine ar pasekmine), ieškiniais, nuosprendžiais, bylinėjimosi išlaidomis ir mokesčiais advokatams.

Stengiamės užtikrinti, kad Asmens duomenys visada būtų tikslūs ir nepasenę. Todėl visuomet turite mus kuo skubiau informuoti apie tokius pokyčius

3. Kodėl renkame / gauname jūsų asmens duomenis?

Galime rinkti iš jūsų duomenis, kai to reikia teikiant Paslaugas. Galime rinkti jūsų asmens duomenis stebėdami savo technologines priemones ir paslaugas, įskaitant Interneto svetainę ir siunčiamą bei gaunamą elektroninę komunikaciją. Renkame informaciją apie jus, kai jūs ją mums pateikiate arba su mumis tiesiogiai susisiekiate.

Galime naudoti jūsų Asmens duomenis, remdamiesi vienu ar keliais išvardytais teisiniais pagrindais: (i) vykdyti su jumis pasirašytą sutartį; (ii) mūsų teisėtais verslo tikslais teikiant Paslaugas jums (šiuo atveju mūsų teisėti interesai nėra viršesni už jūsų pagrindines privatumo teises); ir (arba) (iii) kai kuriais atvejais, kai mums davėte aiškų sutikimą.

Toliau esančioje lentelėje išaiškiname, kaip planuojame naudoti Jūsų asmens duomenis ir kokiais teisiniais pagrindais. Taip pat, kur tikslinga, nurodėme, kokie yra mūsų teisėti interesai.

Atkreipkite dėmesį, kad galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis vadovaudamiesi keliais teisiniais pagrindais, priklausomai nuo konkretaus Jūsų asmens duomenų naudojimo tikslo. Susisiekite su mumis, jei jums reikia daugiau informacijos apie konkretų teisinį pagrindą, kuriuo remiamės tvarkydami Jūsų asmens duomenis, kai lentelėje nurodytas daugiau nei vienas teisinis pagrindas.

Tikslas

CDuomenų kategorijos

 

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas ir, kai reikia, teisėtų interesų pagrindas

Atsakyti į jūsų užklausą.

Bazinė informacija ir kontaktinė informacija

Būtina imtis veiksmų jūsų prašymu, prieš pasirašant su jumis sutartį

Suteikti jums paslaugas

Vardas ir pavardė

El. pašto adresas

Veterinarijos gydytojo vardas ir pavardė (neprivaloma)

Veterinarijos gydytojo elektroninio pašto adresas (neprivalomas)

Su jumis pasirašytos sutarties vykdymas

 

Registruoti jus mūsų Interneto svetainės naudotoju

Bazinė informacija

Kontaktinė informacija

Profilio informacija

Finansinė informacija

Su jumis pasirašytos sutarties vykdymas.

Būtina mūsų teisėtiems interesams apsaugant verslą nuo nemokių klientų ir apgaulės

Teikti pasiūlymus ir rekomendacijas apie prekes arba paslaugas, kurios gali būti jums įdomios

Bazinė informacija

Kontaktinė informacija

Profilio informacija

Naujienlaiškio informacija

Būtina mūsų teisėtiems interesams (kurti produktus / paslaugas ir plėsti verslą)

Administruoti ir saugoti verslą ir savo Interneto svetainę (įskaitant gedimų šalinimą, duomenų analizę, bandymus, sistemos palaikymą, pagalbą, ataskaitų rengimą ir duomenų prieglobą)

Bazinė informacija

Kontaktinė informacija

Profilio informacija

Naujienlaiškio informacija

Techninė informacija

Būtina mūsų teisėtiems interesams (vadovauti verslui, administravimo ir IT paslaugų teikimui, tinklo saugumui, apsisaugoti nuo apgaulės ir verslo reorganizavimo ar grupės restruktūrizavimo kontekste)

Suteikti ir tobulinti Interneto svetainę, įskaitant jos naudojimo auditą ir stebėseną, Paslaugų jums teikimą ir gerinimą bei mūsų santykių su jumis administravimą

Bazinė informacija

Kontaktinė informacija

Rinkodaros informacija

Techninė informacija

Vietos duomenys

Būtina mūsų teisėtiems interesams suteikiant ir tobulinant Interneto svetainę, įskaitant jos naudojimo auditą ir stebėseną, Paslaugų jums teikimą ir gerinimą.

Būtina vykdant mūsų teisinius, reguliavimo ir rizikos valdymo įsipareigojimus

Kai norėsime Jūsų asmens duomenis naudoti kitais būdais, būtinai jus informuosime ir pirmiausia gausime jūsų sutikimą. Turėsite galimybę duoti arba atšaukti savo sutikimą naudoti savo asmens duomenis kitais tikslais, nei išvardyti šioje Politikoje.

4. Slapukai

Mūsų Interneto svetainėje naudojami slapukai padeda atskirti jus nuo kitų Interneto svetainės naudotojų. Tai mums leidžia suteikti jums geresnę naršymo Interneto svetainėje patirtį ir tobulinti Interneto svetainę. Slapukai padeda gerinti mūsų teikiamas Paslaugas ir užtikrina galimybę naudoti daug funkcijų, dėl kurių naršymo patirtis tampa dar geresnė. Slapukas yra maža tekstinė byla, kurią į jūsų kompiuterį įkelia tinklo serveris ir kurią išsaugome jūsų naršyklėje arba jūsų kompiuterio standžiajame diske, jei sutinkate. Slapukuose esanti informacija perkeliama į jūsų kompiuterio standųjį diską.

Naudojame toliau nurodytus slapukus.

 • Griežtai būtini slapukai. Jie reikalingi tam, kad veiktų mūsų Interneto svetainė. Pavyzdžiui, tai gali būti slapukai, leidžiantys jums prisijungti prie apsaugotų mūsų Interneto svetainės zonų, naudoti pirkinių krepšelį ar pasinaudoti elektroninio atsiskaitymo paslauga.
 • Analitiniai arba efektyvumo slapukai. Jie mums leidžia atpažinti ir suskaičiuoti lankytojus ir matyti lankytojų naršymo mūsų Interneto svetainėje įpročius. Tai padeda mums gerinti Interneto svetainės darbą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai lengvai rastų tai, ko ieško, ir matyti reklamų Interneto svetainėje efektyvumą ir aktualumą.
 • Funkciniai slapukai. Padeda atpažinti jus, kai grįžtate į mūsų Interneto svetainę. Tai mums leidžia pritaikyti svetainės turinį pagal jūsų poreikius, pasisveikinti su jumis vardu ir prisiminti jūsų parinktis (pavyzdžiui, kalbos ar vietos), nepamiršti, jei jau jūsų klausėme nuomonės arba prašėme dalyvauti apklausoje.
 • Nukreipimo (tikslinės auditorijos) slapukai. Jie registruoja jūsų apsilankymą Interneto svetainėje, jūsų aplankytus puslapius ir nuorodas, kuriomis pasinaudojote. Šią informaciją naudosime tam, kad mūsų Interneto svetainė ir joje rodomos reklamos būtų jums aktualios ir atitiktų jūsų interesus. Taip pat šiuo tikslu galime šia informacija dalytis su trečiosiomis šalimis.

Mūsų naudojamų pirmosios šalies slapukų ir jų naudojimo tikslų sąrašą rasite toliau esančioje lentelėje.

Slapukas

Tikslas

Trukmė

MMLanguage

Interneto svetainės kalbos parinktis.

365 dienos

ASP.NET_SessionId

Naudojamas norint nustatyti vartotojo sesiją tinklo serveryje

Naršyklės sesija

MMVetAuth

Apsaugotos interneto svetainės dalies (veterinarijos gydytojams) leidimo suteikimo slapukas

Naršyklės sesija

MMCookieAccept

Išsaugo vartotojo slapukų pasirinkimą (BŪTINIEJI arba VISI slapukai)

365 dienos

MMCookieAcceptedOn

Išsaugo datą / laiką, kada buvo parinkti slapukai

365 dienos

Atkreipkite dėmesį, kad slapukus taip pat gali naudoti ir trečiosios šalys. Tokios trečiosios šalys, pavyzdžiui, gali būti reklamos tinklai ir išorinių paslaugų, tokių kaip interneto svetainės lankomumo analizės paslaugos, teikėjai. Trečiųjų šalių slapukai padeda gerinti mūsų teikiamas Paslaugas ir užtikrina galimybę naudoti daug funkcijų, dėl kurių naršymo patirtis tampa dar geresnė.

Mūsų naudojamų trečiųjų šalių slapukų ir jų naudojimo tikslų sąrašą rasite toliau esančioje lentelėje.

Tiekėjas

Slapukas

Tikslas

Trukmė

Google analytics

_ga

Naudojamas norint atskirti vartotojus

2 metai

Google analytics

_GA_<container-id>

Naudojami norint išsaugoti sesijos būseną

2 metai

Addthis

_atuvc

Išsaugo interneto svetainėje atliktus veiksmus

13 mėnesių

addthis

uvc

Seka lankytojus per interneto svetaines

13 mėnesių

addthis

__atuvs

SIšsaugo interneto svetainėje atliktus veiksmus

13 mėnesių

addthis

loc

Išsaugo vietos duomenis

13 mėnesių

Naudojame „Googel Analytics“, kad gautume kokybiškus auditorijos vertinimo duomenis, tokius kaip lankytoją nusiuntusios svetainės domenas, naudotos operacinės sistemos / naršyklės tipas, apsilankymo data ir laikas bei kita informacija, susijusi su veiksmais mūsų Interneto svetainėje, kad būtų galima geriau suprasti jos naudojimą, išanalizuoti tendencijas ir optimizuoti naršymo Interneto svetainėje patirtį. Norėdami sustabdyti „Google Analytics“ sekimą naršant internete, apsilankykite http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

„Google“ sekimo slapukus naudojame tam, kad suprastume, ar baigėte atitinkamus veiksmus mūsų Interneto svetainėje, pamatę arba spustelėję vieną iš mūsų reklamų, kurias pateikė „Google“. Pagal jus sudominusį turinį mūsų Interneto svetainėje „Google“ pateikia tikslinę reklamą kitų „Google“ partnerių interneto svetainėse. Daugiau informacijos ieškokite interneto svetainėje https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en.

Daugelio naršyklių meniu juostos skiltyje „Pagalbos meniu“ rasite informaciją, ką reikia daryti, kad jūsų naršyklė nepriimtų naujų slapukų, kad naršyklė įspėtų, kai gaunate naują slapuką, ir kaip išjungti visus slapukus. Taip pat galite išjungti arba pašalinti panašius naršyklės papildinių duomenis, tokius kaip „Flash“ slapukai, pakeisdami priedėlio nuostatas arba apsilankydami jo gamintojo interneto svetainėje.

Daugiau informacijos apie slapukus ir jų valdymą, taip pat apie jų išjungimą, galite rasti interneto svetainėje www.cookiecentral.com. Slapukus galite užblokuoti, suaktyvindami nuostatą naršyklėje, leidžiančią jums atsisakyti priimti visus arba dalį slapukų. Tačiau, jei naršyklės nuostatose užblokuosite visus slapukus (įskaitant pagrindinius), negalėsite visiškai naudoti mūsų Paslaugų / Interneto svetainės arba kitų susijusių interneto svetainių / programų, kurias naudojate / lankote, interaktyviųjų funkcijų.

5. Ar yra atvejų, kai galime su jumis susisiekti, naudodami jūsų duomenis?

Galime su jumis susisiekti:

 • dėl administravimo klausimų, susijusių su Paslaugomis (pvz., priminti jums slaptažodį arba įspėti apie konkrečios paslaugos, veiklos ar internetinio turinio sustabdymą priežiūros darbams ir atsakyti į jūsų mums užduotus klausimus);
 • suteikti jums informaciją apie mūsų Paslaugas, veiklą arba internetinį turinį, įskaitant elektroninių naujienlaiškių arba panašios korespondencijos ir naujinių siuntimą, atsakymus į visus jūsų klausimus, pavyzdžiui, mūsų Interneto svetainėje, elektroniniu paštu arba skiltyje „Kaip su mumis susisiekti?“;
 • pakviesti jus dalyvauti apklausose apie mūsų paslaugas (dalyvavimas visuomet yra savanoriškas);
 • tiesioginės rinkodaros tikslais.

6. Kokias teises turite?

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite tokias teises, kurias numato duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, ir mes, kaip Jūsų asmens duomenų valdytojas, turime gerbti tokias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:

 • teisė gauti savo asmens duomenis;
 • teisė ištaisyti savo asmens duomenyse esančias klaidas;
 • teisė prašyti, kad nesikreiptume į jus tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • teisė, susijusi su automatiniais sprendimų priėmimais;
 • teisė riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jį nutraukti;
 • teisė perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui;
 • teisė ištrinti duomenis; ir
 • teisė skųstis DAK, jei manote, kad tvarkome Jūsų asmens duomenis ne pagal duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Toliau šios teisės išaiškinamos detaliau, tačiau, jei turite pastabų, klausimų ar skundų dėl savo asmens duomenų naudojimo, kreipkitės į mus (žr. Skiltį „Kaip su mumis susisiekti?“). Atsakysime jums dėl jūsų teisių per vieną mėnesį nuo tada, kai gausime prašymą, nebent prašymas yra ypač sudėtingas, tuomet atsakysime jums per tris mėnesius (informuosime jus per pirmąjį mėnesį, jei atsakymo reikės laukti ilgiau nei vieną mėnesį).

 • Teisė gauti savo asmens duomenis

Galite klausti, kokius Jūsų asmens duomenis turime, ir gauti:

 • asmens duomenų santrauką ir mūsų turimų Asmens duomenų kategorijas (žr. 2 ir 3 skyrius);
 • informaciją apie duomenų tvarkymo tikslą (žr. 3 skyrių);
 • informaciją apie duomenų gavėjus ar jų klases, įskaitant informaciją, ar jie yra už Europos ekonominės erdvės ribų (EEE) ir kokia apsauga naudojama perduodant asmens duomenis už EEE ribų (žr. 8 skyrių);
 • duomenis apie tai, kiek duomenys yra laikomi arba kriterijai, kuriais naudojamės nustatydami, kiek laiko reikia saugoti duomenis (žr. 12 skyrių);
 • duomenis apie jūsų teises, įskaitant teises ištaisyti, ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą arba jam paprieštarauti (išdėstytos 7 skyriuje);
 • bet kokią informaciją apie duomenų šaltinį (žr. 2 skyrių);
 • ar taikome automatinį sprendimų priėmimo metodą, profiliavimą ir kada, informaciją apie naudojamą logiką ir numatomą tokio sprendimų priėmimo arba profiliavimo rezultatą (žr. 7.4 skyrių);
 • kai Jūsų asmens duomenys perkeliami už EEE ribų, kokios apsaugos priemonės taikomos (žr. 8 skyrių).

Informacija šiais klausimais išdėstyta šioje Politikoje; tačiau, jei reikia platesnio išaiškinimo, kreipkitės į mus (žr. skiltį „Kaip su mumis susisiekti?“).

Prašymus dėl Asmens duomenų turite mums pateikti (žr. skiltį „Kaip su mumis susisiekti?“), nurodydami kokius savo asmens duomenis norite gauti, o prašymo kopiją galime laikyti tenkindami savo teisėtus interesus, susijusius su Paslaugų valdymu. Kad padėtumėte mums lengviau rasti informaciją, suteikite kuo daugiau duomenų apie tipą informacijos, kurią norite matyti. Jei tam, kad patenkintume jūsų prašymą, turime atskleisti informaciją apie kitą asmenį arba jį identifikuoti, mums reikia gauti to asmens leidimą. Jei negalime gauti sutikimo, tokios informacijos pateikti negalėsime arba reikės tą informaciją redaguoti, jei įmanoma, pašalinant duomenis apie to asmens tapatybę.

Taip pat turime teisę atmesti prašymą suteikti prieigą prie duomenų, kai (i) toks prašymas yra nepagrįstas arba perteklinis, ypač dėl to, kad yra pasikartojantis (šiuo atveju, jei nusprendžiame suteikti jums prašomus Asmens duomenis, galime imti pagrįstą mokestį, padengiantį administracines tokio darbo išlaidas), arba (ii) turime teisę tą daryti pagal duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus.

 • Teisė atnaujinti Jūsų asmens duomenis arba ištaisyti kokias nors Jūsų asmens duomenų klaidas

Galite mūsų prašyti ištaisyti bet kokias klaidas savo asmens duomenyse, kuriuos laikome nemokamai. Jei norite tą padaryti:

 • elektroniniu paštu parašykite mums (žr. 15 skiltį „Kaip su mumis susisiekti?“);
 • suteikite mums pakankamai informacijos, kad galėtume nustatyti jūsų asmens tapatybę (pvz., vardą, registracijos informaciją);
 • suteikite mums informaciją apie tai, kas yra teisinga ir ką reikia pakeisti.

Jei turime atnaujinti Jūsų asmens duomenis, informuosime gavėjus, kuriems tie Asmens duomenys buvo atskleisti (jei buvo), nebent to padaryti neįmanoma arba reikia nepagrįstai didelių pastangų.

Privalote užtikrinti, kad mums pateikti duomenys būtų teisingi ir išsamūs. Jei pasikeičia kokia nors informacija, kurią mums suteikėte, informuokite kuo greičiau (žr. 15 skiltį „Kaip su mumis susisiekti?“).

 • Teisė prašyti, kad nesikreiptume į jus tiesioginės rinkodaros tikslais

Turime teisėtą interesą siųsti jums elektroninę komunikaciją apie Paslaugas ir su jomis susijusiais klausimais (tai gali būti naujienlaiškiai, informavimas apie naujas funkcijas ir kt., kuri gali pasirodyti socialiniuose tinkluose, tokiuose kaip „Facebook“, „LinkedIn“, „Twitter“ ar „Instagram“). Galime jūsų paprašyti sutikimo kartais siųsti jums tiesioginės rinkodaros medžiagą. Taip pat galime užduoti įvairius klausimus apie skirtingas paslaugas, įskaitant konkursus. Galime paprašyti dalyvauti apklausose, kurias naudojame tyrimų tikslais, nors neprivalote atsakyti į apklausos klausimus.

Galite prašyti, kad nesikreiptume į jus tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei norite tą padaryti:

 • spauskite nuorodą „Unsubscribe“ (atsisakyti) elektroniniame laiške (tai bus padaryta iškart);
 • į SMS pranešimą jums nurodytu numeriu atsakykite STOP (sustabdyti) (tai bus padaryti akimirksniu);
 • rašykite elektroniniu paštu, nurodytu 15 skyriuje „Kaip su mumis susisiekti?“ (tai gali užtrukti iki 5 darbo dienų).

Mes jums suteiksime informaciją apie veiksmus, kuriuos atlikome, reaguodami į prašymą sustabdyti tiesioginę rinkodarą, – tai gali būti atsakymas elektroniniu paštu, patvirtinantis, kad jūsų atsisakymas priimtas. Tiesioginės rinkodaros atsisakymas nereiškia, kad atsisakote esminės elektroninės komunikacijos.

 • Teisė, susijusi su automatiniais sprendimų priėmimais

Galite prašyti, kad vertindami jus netaikytume visiškai automatinio proceso ir sprendimus peržiūrėtų darbuotojai. Jūsų asmens duomenys gali būti profiliuojami tikslinės rinkodaros tikslais arba norint nutraukti specifinės reklamos rodymą jums. Tai mums padeda atrinkti tinkamą reklama klientams ir sumažinti riziką, kad gausite nepageidaujamą reklamą. Tokios teisės negalioja visomis aplinkybėmis, pavyzdžiui, kai sprendimas yra (i) leidžiamas arba reikalaujamas pagal įstatymus, (ii) būtinas sudaryti sutartį su jumis arba (iii) pagrįstas jūsų aiškiu sutikimu. Visais atvejais stengsimės, kad atliekami veiksmai užtikrintų jūsų interesus.

 • Teisė riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jį nutraukti

Remdamiesi Duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, galite prašyti laikinai nutraukti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jei:

 • manote, kad Jūsų asmens duomenys yra netikslūs (tačiau galime vėl juos pradėti tvarkyti, kai patikrinsime ir įsitikinsime, kad jie yra tikslūs);
 • duomenų tvarkymas yra teisėtas, bet norite, kad ištrintume Jūsų asmens duomenis;
 • mums nebereikia tvarkyti jūsų Asmens duomenų;
 • paprieštaravote duomenų tvarkymui, nes manote, kad jūs interesai viršija pagrindą, kuriuo vadovaudamiesi tvarkome Jūsų asmens duomenis.

Jei pasinaudojate teise apriboti duomenų tvarkymą, mes ir toliau tvarkysime Asmens duomenis, jei:

 • sutinkate su tokiu tvarkymu;
 • tvarkymas reikalingas teisiniams reikalavimams teikti ir ginti;
 • tvarkymas reikalingas ginant kitų fizinių arba juridinių asmenų teises;
 • tvarkymas reikalingas užtikrinant viešuosius interesus.
 • Teisė į duomenų perkeliamumą

Pagal Duomenų apsaugą reglamentuojančius įstatymus, turite teisę prašyti elektroninės mums pateiktų ir elektroniniu būdu saugomų asmens duomenų kopijos arba kad pateiktume šiuos duomenis tiesiogiai kitai šaliai. Ši teisė galioja tik Asmens duomenims, kuriuos mums pateikėte; ji negalioja mūsų surinktiems duomenims. Be to, teisė į duomenų perkeliamumą galioja tik atvejais, kai:

 • tvarkymas yra pagrįstas jūsų sutikimu arba reikalingas vykdant sutartį;
 • tvarkymas vykdomas automatinėmis priemonėmis.
 • Teisė ištrinti duomenis

Remdamiesi duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, galite prašyti mūsų (žr. skirsnį „Kaip su mumis susisiekti?“) ištrinti Jūsų asmens duomenis, jei:

 • mums nėra poreikio turėti Jūsų asmens duomenis ir tvarkyti juos šioje Politikoje numatytais tikslais;
 • davėte mums sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jūs atšaukiate tą sutikimą ir mes kitaip negalime teisėtai tvarkyti Jūsų asmens duomenų;
 • prieštaraujate, kad tvarkytume Jūsų asmens duomenis ir neturime teisinio pagrindo toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenų;
 • jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisėtai arba nebuvo ištrinti, kai reikėjo tą padaryti;
 • asmens duomenys turi būti ištrinti pagal teisės aktų reikalavimus.

Mes ir toliau galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis atitinkamomis aplinkybėmis pagal Duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Jei prašėte ištrinti Jūsų asmens duomenis, informuosime gavėjus, kuriems Asmens duomenys buvo atskleisti, nebent to padaryti neįmanoma arba reikia nepagrįstai didelių pastangų. Taip pat jus informuosime apie tuos gavėjus, jei to pareikalausite.

 • Teisė skųstis DAK

Jei manote, kad Jūsų asmens duomenis tvarkome ne pagal šią Politiką, susisiekite su mumis kuo skubiau (žr. 15 skiltį „Kaip su mumis susisiekti?“). Jei esate nepatenkinti, galite skųstis DAK arba pasinaudoti kitomis teisėmis pagal Duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Informaciją apie tai, kaip galima tą padaryti, rasite interneto svetainėje https://www.dataprotection.ie.

7. Sutikimo atšaukimas

Jei nebenorite, kad tvarkytume Jūsų asmens duomenis (bet kokiu šioje Politikoje įvardytu klausimu, kuriam reikalingas jūsų sutikimas), galite prašyti mūsų nutraukti asmens duomenų tvarkymą, kreipdamiesi į mus skiltyje „Kaip su mumis susisiekti?“ nurodytu būdu. Atkreipkite dėmesį, kad jums atšaukus sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis kai kurios paslaugos gali būti neprieinamos.

8. Kam atskleidžiame jūsų duomenis?

Neatskleisime Jūsų asmens duomenų be jūsų sutikimo, nebent to reikalauja teisės aktai (išskyrus atvejus, išdėstytus šioje Politikoje). Jei įmonės susilieja, ką nors įsigyja ar parduoda visą arba dalį turto, Jūsų asmens duomenys nebus perduoti trečiosioms šalims, nebent gavėjas įdiegė atitinkamas apsaugos priemones, užtikrinančias Jūsų asmens duomenų saugumą.

Jūsų asmens duomenis galime atskleisti tik darbuotojams, rangovams ir atstovams, kuriems tokie duomenys reikalingi norint teikti, vystyti ir tobulinti mūsų Paslaugas. Šie asmenys prisiima konfidencialumo įsipareigojimus ir jiems gali būti taikomos drausminės priemonės, įskaitant sutarties nutraukimą, civilinę bylą ir (arba) baudžiamąjį persekiojimą, jei asmenys nesilaiko prisiimtų įsipareigojimų. Galime atskleisti Jūsų asmens duomenis trečiųjų šalių teikėjams, kurie mums padeda teikti Paslaugas.

Taip pat atskleidžiame Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims (tik su jomis pasirašę atitinkamas sutartis), įskaitant vietinius platintojus ir didmeninės prekybos atstovus, rinkodaros / komunikacijos agentūras.

Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti, saugomi ir pasiekiami už EEE ribų Paslaugų teikimo tikslais. Duomenis taip pat gali tvarkyti už EEE ribų mums dirbantys darbuotojai, kitas mūsų grupės juridinis asmuo arba bet kuris iš mūsų teikėjų. Imsimės pagrįstai būtinų veiksmų, užtikrinančių, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi saugiai ir pagal šios Politikos nuostatas. Apsaugos priemonės, kurias taikome Jūsų asmens duomenų perdavimui už EEE ribų trečiosioms šalims, gali būti (tačiau tuo neapsiribojant) atitinkamų sutarčių sudarymas su duomenų gavėjais.

Visa informacija, kurią mums suteikiate, yra saugoma mūsų (arba mūsų rangovų trečiųjų šalių) saugiuose serveriuose. Jei jums suteikėme (arba jūs pasirinkote) slaptažodį, leidžiantį gauti bet kurią dalį mūsų Paslaugų, privalote užtikrinti to slaptažodžio konfidencialumą. Prašome jūsų neatskleisti slaptažodžio jokiam asmeniui, kuris neturi teisės naudoti Paslaugų.

9. Trečiųjų šalių interneto svetainės

Ši Politika galioja interneto svetainėms ir paslaugoms, kurias naudojame ir valdome. Nekontroliuojame interneto svetainių / programų, kurios gali būti susijusios su Paslaugomis. Naudodami mūsų Interneto svetainę, galite matyti socialinius mygtukus, įskaitant (bet ne tik) „Twitter“, „Facebook“, „LinkedIn“ ir „Instagram“, kurie leidžia jums pasidalyti arba pažymėti atitinkamus tinklo puslapius. Šios interneto svetainės ir socialinės platformos turi savo slapukus ir privatumo taisykles, kurias kontroliuoja. Tokios kitos interneto svetainės / programos gali įkelti savo slapukus ar kitas bylas į jūsų kompiuterį, rinkti duomenis arba prašyti iš jūsų asmeninių duomenų. Sutinkate, kad mūsų teikiamos Paslaugos gali jums suteikti galimybę arba padėti pasiekti trečiųjų šalių Interneto svetainės turinį ir pirkti prekes bei paslaugas per trečiųjų šalių interneto svetaines, o tokius veiksmus atliekate savo rizika. Neprisiimame atsakomybės ir įsipareigojimų dėl tokių trečiųjų šalių interneto svetainių turinio arba jų naudojimo bei jose atliktų operacijų ir jūsų sudarytų sutarčių su tokiomis trečiosiomis šalimis, taip pat dėl to, kaip trečiosios šalys naudoja Jūsų asmens duomenis. Neremiame ir netvirtiname jokių per Paslaugas prieinamų trečiųjų šalių interneto svetainių ir jų turinio. Raginame jus atidžiai perskaityti trečiųjų šalių interneto svetainių ir (arba) jų siūlomų paslaugų naudojimo sąlygas ir privatumo politikas. Nepamirškite, kad neatsakome už trečiųjų šalių privatumo užtikrinimo praktikas.

10. Kaip saugome jūsų asmens duomenis?

Visais būdais stengiamės užtikrinti vartotojų privatumą, pasitelkdami apsaugą užtikrinančias technologijas. Jūsų asmens duomenis galime atskleisti tik darbuotojams, rangovams ir atstovams, kuriems tokie duomenys reikalingi norint teikti, vystyti ir tobulinti mūsų teikiamas Paslaugas. Užtikriname, kad turime atitinkamas fizines ir technologines apsaugos priemones jūsų informacijai apsaugoti, ir garantuojame, kad tokias apsaugos priemones naudoja ir mūsų išorinių paslaugų teikėjai, kuriuos pasitelkiame. Tačiau mūsų Interneto svetainėje gali būti sąsajų į kitas interneto svetaines, kurios priklauso ir yra valdomos trečiųjų šalių. Šios trečiųjų šalių interneto svetainės turi savo privatumo politikas, įskaitant slapukus. Neprisiimame jokios atsakomybės už trečiųjų šalių privatumo praktikas ir tokias interneto svetaines naudojate savo rizika.

Įgyvendiname atitinkamas technines ir organizacines priemones, užtikrinančias apsaugos lygį, atitinkantį su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusias rizikas. Ypač atsižvelgiame į atsitiktinio ar neteisėto perduodamų, saugomų ar kitaip tvarkomų Jūsų asmens duomenų sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar prieigos prie jų rizikas.

Deja, informacijos perdavimas internetu niekada nėra visiškai saugus. Nors visais būdais stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negalime garantuoti mums perduodamų duomenų saugumo, todėl su duomenų perdavimu susijusi rizika tenka jums. Gavę iš jūsų informaciją, taikysime griežtas procedūras ir saugumo funkcijas, leidžiančias išvengti neteisėtos prieigos prie Asmens duomenų. Tiek, kiek leidžia įstatymai, neatsakome už vėlavimą, nepristatymą ar kitus nuostolius bei žalą, patirtą (i) perkeliant duomenis ryšių tinklais ir priemonėmis, įskaitant internetą; (ii) kitam paslaugų teikėjui, su kuriuo nesudarėme sutarties, vėluojant pristatyti arba nepristačius duomenų, ir žinote, kad Paslauga gali būti ribojama, atidedama ir patirti kitų problemų, susijusių su komunikacijos priemonėmis. Turite suprasti, kad negalime užtikrinti absoliučios kibernetinių atakų prevencijos, pavyzdžiui, įsilaužimo, šnipinėjimo programinės įrangos ir virusų. Atitinkamai negalite reikalauti, kad būtume atsakingi už neteisėtą Jūsų asmens duomenų atskleidimą, praradimą ar sunaikinimą, susijusį su tokia rizika.

11. Informavimas apie pažeidimus

Apie rimtus Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimus nedelsdami pranešime DAK, kai yra galimybės, ne vėliau nei per 72 valandas sužinoję apie pažeidimą. Jei pranešame vėliau nei po 72 valandų, pateiksime pagrįstą vėlavimo priežastį. Tačiau nelengva informuoti DAK, kai neatrodo, kad Asmens duomenų saugumo pažeidimas keltų pavojų fizinių asmenų teisėms ir laisvėms. Asmens duomenų saugumo pažeidimu šiame kontekste laikomas saugumo pažeidimas, dėl kurio asmens duomenys neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, neteisėtai atskleidžiami, neteisėtai gaunama prieiga prie jų, jie yra neteisėtai saugomi ir kitaip tvarkomi.

Užregistruosime duomenų saugumo pažeidimus, įskaitant jų poveikį ir taisomuosius veiksmus, tada informuosime jus apie bet kokį duomenų saugumo pažeidimą, darantį įtaką Jūsų asmens duomenims (kuris kelia jums didelę riziką), kai tą padaryti privalome pagal Duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Neprivalome informuoti apie Asmens duomenų saugumo pažeidimą, kai:

 • įdiegėme atitinkamas technines ir organizacines priemones, dėl kurių Jūsų asmens duomenys tampa nesuprantami neturintiems teisės gauti Asmens duomenis asmenims, pavyzdžiui, kodavimą; arba
 • PO pažeidimo ėmėmės veiksmų, užtikrinančių, kad duomenų subjektai būtų apsaugoti nuo didelės rizikos; arba
 • tam reikėtų neproporcingų pastangų, tuomet galime pranešti viešojo informavimo priemonėmis.

12. Asmens duomenų išsaugojimas

Jūsų asmens duomenys bus laikomi ir saugomi tiek laiko, kiek manome, kad to reikia siekiant įgyvendinti tikslą, kuriam šie duomenys buvo iš pradžių rinkti. Tai gali būti Duomenų saugojimas Jūsų paskyros administravimui, mūsų teisinių įsipareigojimų vykdymui, ginčų sureguliavimui, sutarčių vykdymo užtikrinimui, verslo operacijų palaikymui ir tolesniam Paslaugų vystymui ir tobulinimui.

Kai saugome informaciją norėdami gerinti Paslaugas ir užtikrinti plėtrą, imamės veiksmų, kad panaikintume visus duomenis, pagal kuriuos tiesiogiai galima nustatyti jūsų asmens tapatybę, ir naudojame informaciją, kad atskleistume bendras įžvalgas apie mūsų Paslaugų naudojimą, o ne konkrečiai analizuotume jūsų asmenines charakteristikas.

13. VAIKŲ PRIVATUMAS

Interneto svetainė nėra skirta tiesiogiai ar netiesiogiai vaikams iki 16 metų amžiaus. Todėl sąmoningai nerenkame informacijos tiesiogiai iš asmenų iki 16 metų amžiaus. Tam tikrais atvejais konkrečiai nurodome vaikams neteikti jokios informacijos mūsų Interneto svetainėje. Jei sužinome, kad vaikas mums pateikė tėvų sutikimą dėl Asmens duomenų arba vaiko tėvai arba globėjai kreipėsi į mus skiltyje „Kaip su mumis susisiekti?“ nurodytais būdais, ištrinsime vaiko informaciją iš mūsų duomenų bazių.

14. Politikos pataisos

Tam tikrais atvejais galime keisti Politiką savo nuožiūra. Naujausios versijos data bus nurodyta šios Politikos viršuje. Jei nesutinkate su pakeitimais, nustokite naudoti Paslaugas ir teikti Asmens duomenis. Jei Politika keičiama iš esmės, informuosime jus, įkeldami aiškiai matomą pranešimą Paslaugose arba siųsime jums su tuo susijusį pranešimą. Netvarkysime Jūsų asmens duomenų šioje Politikoje nenurodytais būdais, negavę jūsų sutikimo

15. Kaip su mumis susisiekti?

Jei turite su mumis susisiekti dėl kokių nors šioje Politikoje išdėstytų savo teisių, tokie prašymai turi būti surašyti raštu ir siunčiami elektroniniu paštu info@multimin.eu.